Regulamin

Regulamin obowiązujący od 25.05.2018

 

I. Definicje:

 1. INTERIA.PL - oznacza Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (31-946), przy ul. Osiedle Teatralne 9a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000416593.
 2. Użytkownik - osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych (osoba pełnoletnia powyżej 18 roku życia) a także o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (osoba niepełnoletnia, powyżej 13 roku życia) która posiada zgodę przedstawiciela ustawowego lub kuratora na zawarcie niniejszej umowy, która zaakceptowała Regulamin. Użytkownik zobowiązany jest do przekazania INTERIA.PL zgody o której mowa powyżej w formie pisemnej na każde żądanie.
 3. Nick - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie.
 4. Konto Użytkownika – przestrzeń pamięci w infrastrukturze teleinformatycznej INTERIA.PL określona unikalnym identyfikatorem (Nickiem) i hasłem dostępna przez Internet wraz z mechanizmami umożliwiającymi korzystanie z Usługi.
 5. Serwis – internetowa platforma informacyjna znajdująca się pod adresem internetowym www.shoperia.pl, będąca własnością INTERIA.PL, na którą składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.
 6. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL na warunkach Regulaminu, której przedmiotem jest nabycie prawa do korzystania z Usług na warunkach określonych w Regulaminie.
 7. Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. wraz z poz. zm.).
 8. Usługa - pakiet świadczeń będących usługami elektronicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) obejmujący Konto Użytkownika umożliwiające:
  • tworzenie list ulubionych produktów
  • otrzymywanie powiadomień o zmianie ceny produktów dodanych do listy ulubionych
 9. Regulamin – niniejszy dokument.
 10. Konektor – aplikacja komputerowa umożliwiająca korzystanie z Serwisu z wykorzystaniem zewnętrznych danych autoryzacyjnych w szczególności choć nie wyłącznie facebook conect.

II. Postanowienia ogólne:

 1. Serwis umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z ofertami handlowymi z branży fashion i home&living, bezpośrednie przejście z Serwisu na strony sklepów promowanych w Serwisie, tworzenie list ulubionych produktów, otrzymywanie powiadomień o zmianie ceny produktów z listy ulubionych, uzyskanie informacji na temat kodów rabatowych i promocji oraz przeglądanie treści redakcyjnych.
 2. Serwis w sekcji redakcyjnej oznaczonej jako „warto przeczytać’ jest przygotowywany przez administratorów i redaktorów Serwisu.
 3. Usługę świadczy GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS – 416593, NIP 5272644300
 4. Kontakt z INTERIA.PL: tel.: +48 12 646 28 12, fax.: + 48 12 646 27 10 e-mail: [] os. Teatralne 9a 31-946 Kraków
 5. Usługa polega na zapewnieniu bezpłatnego dostępu do pełnych zasobów i funkcjonalności Serwisu tj.:
  • uzyskiwanie informacji o towarach oferowanych przez sklepy opublikowanych w ramach Serwisu,
  • przejście na stronę promowanych sklepów odzieżowych,
  • uzyskiwanie informacji o promocjach i kodach rabatowych oferowanych przez sklepy opublikowanych w ramach Serwisu,
  • tworzenie listy ulubionych produktów,
  • otrzymywanie powiadomień o zmianie ceny produktów z listy ulubionych,
  • przeglądanie treści redakcyjnych.
 6. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony licząc od daty rejestracji, reklamacje co do sposobu i zakresu świadczenia usługi można składać na piśmie lub mailowo na warunkach opisanych w Regulaminie.
 7. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL na Usługę zostaje zawarta z chwilą z chwilą kliknięcia w link aktywujący przesłany na adres – e-mail Użytkownika podany w ścieżce rejestracji.
 8. Korzystanie z Serwisu, za wyjątkiem aktywności opisanych w pkt. 13 poniżej wymaga rejestracji, której Użytkownicy dokonują na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 9. Usługodawca nie udziela gwarancji, w zakresie dostępności Serwisu jak i dostarczanych informacji będzie świadczyć usługę ze zwykłą starannością.
 10. Z funkcjonalności Serwisu można korzystać za pośrednictwem urządzenia końcowego o następujących minimalnych wymaganiach sprzętowych:
  1. procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach
  2. Pamięć operacyjna: 512MB
  3. Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bit
  4. Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca
  5. Mysz lub inny manipulator + klawiatura
  6. Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s
  Minimalne wymagania oprogramowania:
  1. System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne:
  2. Android, iOS, SymbianOS, Windows Mobile
  3. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5
  4. Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript
  5. Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.
 11. Serwis nie oferuje i nie sprzedaje żadnych towarów, Serwis prezentuje towary i oferty osób trzecich dostępne na ich publicznie dostępnych stronach www. INTERIA.PL nie sprawdza, nie zamawia i nie odpowiada za aktualność ofert z tym zastrzeżeniem, że dokłada staranności, aby były one najbardziej aktualne. Oferty osób trzecich z zagranicy, gdzie oferta sprzedaży jest skierowana do Użytkownika w walucie obcej jest automatycznie na potrzeby Serwisu przeliczana w złotych polskich po kursie NBP z dnia bieżącego. Rzeczywista cena produktu w sklepie docelowym może się różnić, między innymi może nie zawierać opłat dotyczących elektronicznych instrumentów płatniczych czy kosztów dostawy.
 12. INTERIA.PL zastrzega sobie również prawo do publikacji rankingów oglądalności.
 13. Opcje między innymi:
  • przeglądania treści redakcyjnych
  • korzystania z wyszukiwarki,
  • uzyskiwania informacji o towarach oferowanych przez sklepy opublikowanych w ramach Serwisu,
  • dostępu do informacji o promocjach i kodach rabatowych oferowanych przez Sklepy opublikowanych w ramach Serwisu
  • dostępne są dla każdego użytkownika Internetu.
 14. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie wprowadzonych przez niego informacji celach marketingowych, informacyjnych związanych z Serwisem w mediach Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, w taki sposób aby publikacja w mediach nie wskazywała na powiązania z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem
 15. Udostępniając Materiały w Serwisie, Użytkownik:
  1. oświadcza iż, posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa (w szczególności majątkowe prawa autorskie) do tego, aby mogły być one opublikowane na łamach Serwisu oraz w innych mediach i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
  2. oświadcza, że udziela INTERIA.PL bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Treści i ich utrwalanie i zwielokrotnianie ich dowolną techniką, w celach marketingowych, informacyjnych, oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna w związku z udostępnianiem Serwisu;
 16. Serwis oraz zawarte w nim materiały oznaczone jako pochodzące od INTERIA.PL, z wyłączeniem:
  • Treści pochodzących od Użytkowników,
  • materiałów pochodzących od innych producentów, dystrybutorów i usługodawców
  • stanowią własność INTERIA.PL.
 17. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów w celu innym niż dla własnego użytku osobistego za pośrednictwem narzędzi innych niż udostępnione w Serwisie jest niedopuszczalne.

III. Odstąpienie, Wypowiedzenie Umowy

 1. Umowa o świadczenie usług Serwisu zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem może zostać w każdym czasie wypowiedziana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Złożenie przez Użytkownika oświadczenia woli w celu rozwiązania umowy następuje w drodze e-maila przesłanego Administratorowi na adres email shoperia@firma.interia.pl
 3. Niezależnie od powyższego uprawnienia Użytkownikowi będącemu Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług Serwisu, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Uprawnienie do odstąpienia od umowy Użytkownik wykonuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej – mailem wysłanym na podany wyżej adres email - lub w formie pisemnej. Wzór formularza odstąpienia jest dostępny pod adresem []
 4. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym jeżeli:
  • ze skutkiem natychmiastowym - w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania tej umowy przez Użytkownika, w tym w razie naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa- po uprzednim ostrzeżeniu Użytkownika przez INTERIA.PL, że w przypadku kontynuowania przez Użytkownika naruszeń zawarta z nim umowa o świadczenie usług Serwisu zostanie wypowiedziana - wypowiedzenie umowy może nastąpić, o ile ostrzeżenie to okaże się bezskuteczne.
  • w każdym czasie w przypadku stwierdzenia rażącego łamania Regulaminu przez Użytkownika lub w związku z decyzją o zaprzestaniu udostępniania Serwisu, o czym użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany.
 5. Sprzedaż nazwy Konta uprawnień do korzystania z jego funkcjonalności przez Użytkownika jest zabroniona i będzie traktowana jak rażące naruszenie Regulaminu skutkujące zablokowaniem Konta oraz odpowiedzialnością cywilną i karną.
 6. Wygaśnięcie zawartej pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL umowy o świadczenie usług Serwisu wiąże się z likwidacją konta Użytkownika i wyrejestrowaniem Użytkownika z Serwisu.
 7. Z chwilą wygaśnięcia umowy o świadczenie usług Serwisu na skutek jej wypowiedzenia Treści umieszczone w Serwisie przez Użytkownika zostają usunięte z Serwisu, o ile Użytkownik zażąda ich usunięcia mailem wysłanym do INTERIA.PL na adres email serwis@firma.interia.pl – z tym zastrzeżeniem, że w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do respektowania przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
 8. INTERIA.PL przysługuje prawo zachowania dla celów dowodowych kopii umieszczonych przez Użytkownika Treści przed ich usunięciem ze strony internetowej Serwisu. W przypadku niezwrócenia się przez Użytkownika z żądaniem usunięcia Treści z Serwisu mogą być one nadal, bezterminowo przechowywane w Serwisie.
 9. Usunięcie z Serwisu danych osobowych Użytkownika odbywa się w takim przypadku z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

  IV. Rejestracja

 1. Warunkiem korzystania z Usługi jest:
  1. rejestracja Użytkownika w tym podanie danych osobowych,
  2. akceptacja Regulaminu,
  3. potwierdzenie rejestracji poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na adres e-mail użytkownika.
 2. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez INTERIA.PL, zgodnie z warunkami Regulaminu.
 3. W ramach rejestracji Użytkownik:
  1. korzystający z Konektora wprowadzając dane do formularza logowania na stronach Serwisu wyraża zgodę na pobranie informacji z Konektora przez Serwis,
  2. podaje m.in. swój adres e-mail, Nick.
 4. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do uzależnienia świadczenia Usługi od potwierdzenia przez Użytkownika danych osobowych lub innych danych identyfikacyjnych (NICK). Niemożliwość weryfikacji danych Użytkownika lub praw do posługiwania się innym oznaczeniem identyfikacyjnym spowoduje rozwiązanie Umowy na warunkach Regulaminu.
 5. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont Użytkowników.
 6. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych osobowych.
 7. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do:
  1. odmowy przypisania Użytkownikowi określonego Nicka w przypadku, gdy ciąg znaków składający się na Nick jest już przypisany do innego Użytkownika,
  2. rozwiązania Umowy w przypadku gdy Nick przybrany przez Użytkownika stwarzał niebezpieczeństwo omyłki lub był niezgodny z linią programową INTERIA.PL w szczególności, gdy Nick jest wyrażeniem wulgarnym, niestosownym lub daną identyfikującą inną osobę (w szczególności nazwisko, numer komunikatora, pseudonim artystyczny, nazwa historyczna).
 8. Rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wiadomości dotyczących funkcjonowania Serwisu w tym także informacji marketingowych i reklamowych związanych z akcjami i wydarzeniami mającymi miejsce w Serwisie.
 9. Po dokonaniu pozytywnego uwierzytelnienia, Użytkownik może dowolnie zarządzać swoim Kontem Użytkownika, w szczególności modyfikować dane w Wizytówce Użytkownika jak i wprowadzać i usuwać Treści.
 10. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że:
  1. dane podane w formularzu rejestracji są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  2. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać,
  3. samodzielnie ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt, system i oprogramowanie oraz związane z nimi opłaty, konieczne w celu umożliwienia połączenia się i korzystania Serwisu.

V. Ograniczenia techniczne i merytoryczne

 1. INTERIA.PL nie odpowiada za opóźnienia w działaniu Serwisu niezależne od niej, w tym leżące po stronie operatorów telekomunikacyjnych.
 2. Z uwagi na hostingowy charakter Serwisu, INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa,
  2. szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak przejęcia haseł przez osoby postronne, włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika,
  3. mechanizmy lub funkcjonalności dostarczane przez innych dostawców serwisów społecznościowych, Użytkownik korzysta z takich funkcjonalności zgodnie z regulaminami takich serwisów.
 3. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do:
  1. Stosowania technologii cookies i innych podobnych technologii w celu udostępniania Serwisu i jego funkcjonalności zgodnie z Regulaminem.
  2. okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji,
  3. sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyn,
  4. zmiany parametrów Konta Użytkownika oraz cech użytkowych i możliwości Serwisu,
  5. zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji,
  6. zablokowania danemu Użytkownikowi bądź grupie użytkowników dostępu do funkcji, takich jak dodawanie wpisów i komentarzy, lub korzystania z Serwisu na czas nieokreślony, w przypadku wielokrotnego, świadomego lub celowego rażącego naruszania Regulaminu, utrudniania pracy obsłudze Serwisu lub korzystania z niego innym Użytkownikom za pośrednictwem mechanizmów informatycznych,
  7. odstąpienia od egzekwowania dowolnego punktu Regulaminu, jeżeli naruszenie regulaminu jest nieznaczne a jego stopień umożliwia takie odstąpienie
 4. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania Użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, informacji dotyczących innych Użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji Serwisu do umieszczania w nim lub rozsyłania informacji handlowej (tzw. Spam).
 5. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich.

VI. Obowiązki Użytkownika:

 1. Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania Regulaminu,
  2. przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
  3. nie naruszania praw osób trzecich,
  4. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
  5. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności, zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach, bez ich wyraźnej zgody, w zakresie innym niż to wynika z niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku przyjęcia obowiązku moderatora Serwisu określonego w ust.3 rozdziału V Regulaminu, Użytkownik taki, oświadcza, że wykonuje tego typu czynności nieodpłatnie, z własnej woli, samodzielnie mając na uwadze zasady współżycia społecznego, treść Regulaminu.

VII. Postępowanie reklamacyjne:

 1. Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy winna zostać przesłana INTERIA.PL w formie pisemnej na adres siedziby INTERIA.PL i określać:
  1. dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika INTERIA.PL,
  2. rodzaj usługi, której reklamacja dotyczy,
  3. zarzuty Użytkownika,
  4. okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika,
  5. ewentualnie żądany przez Użytkownika sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Serwisu wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.
 3. INTERIA.PL obowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 21 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację czy też odmawia jej uznania z powodu o braku podstaw. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz INTERIA.PL przez podmioty, za które INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności, INTERIA.PL przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

VIII. Poufność:

 1. Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony jego prywatności przez Usługodawcę. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które będzie stosowane od 25 maja 2018 roku.
 2. Zasady dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników określają zapisy wskazane poniżej oraz szczegółowo w odniesieniu do rodzaju Usługi - informacje przesyłane drogą mailową w ramach wykonania przepisanych prawem obowiązków informacyjnych.
 3. Administratorem Twoich danych osobowych jest Usługodawca - Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.
 4. INTERIA.PL informuje, że na stronach prywatnosc.interia.pl publikuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w tym przydatne dane kontaktowe i teleadresowe. Użytkownik może realizować swoje prawa za pośrednictwem panelu Konta użytkownika, zakładki prywatność lub w dowolnej innej wybranej przez siebie formie.
 5. Interia.pl będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika oraz dane dotyczące korzystania przez niego z Usługi w następujących celach:
  1. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Usługi,
  2. analitycznych i statystycznych, by ulepszać Usługę,
  3. w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika w przypadku uzyskania przez INTERIA.PL wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), pod warunkiem utrwalenia dla celów dowodowych faktu uzyskania wiadomości oraz jej treści
  4. łączenia Twoich danych z informacjami dotyczącymi Twoich cech lub zachowań, lub preferencji, aby dopasować informacje handlowe do Twoich znanych lub przewidywanych na podstawie danych dotyczących poszukiwania na stronach Serwisu, które są danymi osobowymi i danymi odnoszącymi się do preferencji lub zachowań – są to dane analizowane i przekazywane, aby zrealizować Usługę.
 6. Z chwilą potwierdzenia zawarcia Umowy przez Interia.pl, Użytkownik otrzyma informacje na temat zasad i sposobu przetwarzania danych osobowych wymaganych w tym m.in.:
  1. Podstawy prawnej przetwarzania danych
  2. Celów przetwarzania danych
  3. Odbiorców danych
  4. Zakresie przetwarzanych danych
  5. Możliwościach realizacji uprawnień gwarantowanych przepisami prawa.

IX. Postanowienia końcowe:

 1. INTERIA.PL dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 2. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z Regulaminu. W takim przypadku procedura wstąpienia podmiotu trzeciego w całość lub część praw i obowiązków wynikających z Umowy odbędzie się na warunkach ogólnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa.
 3. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Usług w Serwisie bez podania przyczyn, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji.
 4. Regulamin może ulec zmianie na warunkach określonych w Regulaminie.
 5. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku:
  1. zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną INTERIA.PL wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki umowy zawieranej pomiędzy użytkownikiem a INTERIA.PL lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  2. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa;
  3. zmiany zakresu i/lub świadczenia usług drogą elektroniczną, do których stosują się zapisy Regulaminu poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie przez Serwis dotychczasowych usług;
 6. O zmianach Regulaminu każdy Użytkownik będzie informowany na 30 dni przed wejściem w życie nowych postanowień Regulaminu, przez INTERIA.PL drogą elektroniczną za pomocą jednej z poniższych metod komunikowania się:
  1. mailem przesłanym na adres mailowy podany przez Użytkownika w związku z rejestracją w Serwisie – w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Użytkownik nie oświadczy INTERIA.PL – drogą pisemną lub mailową - że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia umowa pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL świadczeniu usług Serwisu ulega rozwiązaniu, konto Użytkownika zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Użytkownika z Serwisu,
  2. w formie wiadomości elektronicznej, która zostanie wyświetlona Użytkownikowi w trakcie logowania się przez niego na swoje konto w Serwisie – w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Użytkownik nie oświadczy INTERIA.PL – drogą pisemną lub mailową - że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia umowa pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL o świadczeniu usług Serwisu ulega rozwiązaniu, konto Użytkownika zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Użytkownika z Serwisu.
 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.
 8. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres: shoperia@firma.interia.pl lub zgłaszać listownie na adres: INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k., os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków z dopiskiem "Shoperia".
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2018 roku, a w stosunku do Użytkowników, z którymi zostały zawarte Umowy z dniem 25 maja 2018 roku.
 10. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Użytkownika będącego Konsumentem ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Interia.pl a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.
 11. Konsument ma prawo skorzystać z platformy internetowego rozwiązywania sporów (ODR) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006.2004 i dyrektywy 2009/22/WE. Poniżej wskazujemy link do platformy ODR: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL oraz nasz adres email: shoperia@firma.interia.pl

 

Regulamin obowiązujący do 24.04.2018

 

I. Definicje:

1. INTERIA.PL - oznacza Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie (adres: Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków NIP: 5272644300), wpisaną do rejestru przedsiębiorców (dane rejestrowe znajdują się w stopce na stronie firmowej Spółki).

2. Użytkownik - osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych (osoba pełnoletnia powyżej 18 roku życia) a także o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (osoba niepełnoletnia, powyżej 13 roku życia) która posiada zgodę przedstawiciela ustawowego lub kuratora na zawarcie niniejszej umowy, która zaakceptowała Regulamin. Użytkownik zobowiązany jest do przekazania INTERIA.PL zgody o której mowa powyżej w formie pisemnej na każde żądanie.

3. Nick - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie.

4. Konto Użytkownika – przestrzeń pamięci w infrastrukturze teleinformatycznej INTERIA.PL określona unikalnym identyfikatorem (Nickiem) i hasłem dostępna przez Internet wraz z mechanizmami umożliwiającymi korzystanie z Usługi.

5. Serwis – internetowa platforma informacyjna znajdująca się pod adresem internetowym www.shoperia.pl, będąca własnością INTERIA.PL, na którą składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.

6. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL na warunkach Regulaminu, której przedmiotem jest nabycie prawa do korzystania z Usług na warunkach określonych w Regulaminie.

7. Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. wraz z poz. zm.).

8. Usługa - pakiet świadczeń będących usługami elektronicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) obejmujący Konto Użytkownika oraz jego dodatkowe funkcjonalności w szczególności:

- Tworzenie list ulubionych produktów

- Otrzymywanie powiadomień o zmianie ceny produktów dodanych do listy ulubionych

 9. Regulamin – niniejszy dokument.

10. Konektor – aplikacja komputerowa umożliwiająca korzystanie z Serwisu z wykorzystaniem zewnętrznych danych autoryzacyjnych w szczególności choć nie wyłącznie facebook conect.

II. Postanowienia ogólne:

1. Serwis umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z ofertami handlowymi sklepów z branży fashion, przejście na strony sklepów promowanych w serwisie, tworzenie list ulubionych produktów, otrzymywanie powiadomień o zmianie ceny produktów z listy ulubionych, uzyskanie informacji na temat kodów rabatowych i promocji oraz przeglądanie treści redakcyjnych.

2. Serwis w sekcji redakcyjnej oznaczonej jako „warto przeczytać’ jest przygotowywany przez administratorów i redaktorów Serwisu.

3. Usługę świadczy GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o.  sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS – 416593, NIP 5272644300

4. Kontakt z INTERIA.PL: tel.: +48 12 646 28 12, fax.: + 48 12 646 27 10 e-mail: [] os. Teatralne 9a 31-946 Kraków

5. Usługa polega na zapewnieniu bezpłatnego  dostępu do pełnych zasobów i funkcjonalności Serwisu tj.:

a. uzyskiwanie informacji o Towarach oferowanych przez Sklepy opublikowanych w ramach Serwisu

b. przejście na stronę promowanych sklepów odzieżowych

c. uzyskiwanie informacji o promocjach i kodach rabatowych oferowanych przez Sklepy opublikowanych w ramach Serwisu

d. tworzenie listy ulubionych produktów

e. otrzymywanie powiadomień o zmianie ceny produktów z listy ulubionych

f. przeglądanie treści redakcyjnych

6. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony licząc od daty rejestracji, reklamacje co do sposobu i zakresu świadczenia usługi można składać na piśmie lub mailowo na warunkach opisanych w Regulaminie.

7. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL na Usługę zostaje zawarta z chwilą z chwilą kliknięcia w link aktywujący przesłany na adres – e-mail Użytkownika podany w ścieżce rejestracji.

8. Korzystanie z Serwisu, za wyjątkiem aktywności opisanych w pkt. 13 poniżej  wymaga rejestracji, której Użytkownicy dokonują na zasadach wskazanych w Regulaminie.

9. Usługodawca nie udziela gwarancji, w zakresie dostępności Serwisu jak i dostarczanych informacji będzie świadczyć usługę ze zwykłą starannością.

10. Z funkcjonalności Serwisu można korzystać za pośrednictwem urządzenia końcowego o następujących minimalnych wymaganiach sprzętowych:

(a) Procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach
(b) Pamięć operacyjna: 512MB
(c) Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość    1024x768 16bit
(d) Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca
(e) Mysz lub inny manipulator + klawiatura
(f) Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s

Minimalne wymagania oprogramowania:

(a) System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne:
(b) Android,  iOS, SymbianOS, Windows Mobile
(c) Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5
(d) Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript
(e) Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.

11. Serwis nie oferuje i nie sprzedaje żadnych towarów, Serwis prezentuje towary i oferty osób trzecich dostępne na ich publicznie dostępnych stronach www. INTERIA.PL nie odpowiada za aktualność ofert przy czym dokłada staranności aby były one najbardziej aktualne, przy czym nie sprawdza i ich nie zamawia. Oferty osób trzecich z zagranicy, gdzie oferta sprzedaży jest skierowana do Użytkownika w walucie obcej jest automatycznie na potrzeby Serwisu przeliczana w złotych polskich po kursie NBP z dnia bieżącego. Rzeczywista cena produktu w sklepie docelowym może się różnić, między innymi może nie zawierać opłat dotyczących elektronicznych instrumentów płatniczych czy kosztów dostawy.

12. INTERIA.PL zastrzega sobie również prawo do publikacji rankingów oglądalności.

13. Opcje między innymi:

- przeglądania Treści, redakcyjnych

- korzystania z wyszukiwarki,

- uzyskiwanie informacji o Towarach oferowanych przez Sklepy opublikowanych w ramach Serwisu

- przejście na stronę promowanych sklepów odzieżowych

- uzyskiwanie informacji o promocjach i kodach rabatowych oferowanych przez Sklepy opublikowanych w ramach Serwisu dostępne są dla każdego użytkownika Internetu.

14. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie wprowadzonych przez niego informacji  celach marketingowych, informacyjnych związanych z Serwisem w mediach Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, w taki sposób aby  publikacja w mediach nie wskazywała na powiązania z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem

15. Udostępniając Materiały w Serwisie, Użytkownik:

a. oświadcza iż, posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa (w szczególności majątkowe prawa autorskie) do tego, aby mogły być one opublikowane na łamach Serwisu oraz w innych mediach i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;

b. oświadcza, że udziela INTERIA.PL bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Treści i ich utrwalanie i zwielokrotnianie ich dowolną techniką, w celach marketingowych, informacyjnych, oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna w związku z udostępnianiem Serwisu;

16.  Serwis oraz zawarte w nim materiały oznaczone jako pochodzące od INTERIA.PL, z wyłączeniem:

- Treści pochodzących od Użytkowników.

-materiałów pochodzących od innych producentów, dystrybutorów i usługodawców stanowią własność INTERIA.PL.

17. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów w celu innym niż dla własnego użytku osobistego za pośrednictwem narzędzi innych niż udostępnione w Serwisie jest niedopuszczalne.

III. Odstąpienie, Wypowiedzenie Umowy

1. Umowa o świadczenie usług Serwisu zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem może zostać w każdym czasie wypowiedziana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.

2. Złożenie przez Użytkownika oświadczenia woli w celu rozwiązania umowy następuje w drodze e-maila przesłanego Administratorowi na adres email shoperia@firma.interia.pl

3. Niezależnie od powyższego uprawnienia Użytkownikowi będącemu Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług Serwisu, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Uprawnienie do odstąpienia od umowy Użytkownik wykonuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej – mailem wysłanym na podany wyżej adres email - lub w formie pisemnej. Wzór formularza odstąpienia jest dostępny pod adresem []

4. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym jeżeli:

a. ze skutkiem natychmiastowym - w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania tej umowy przez Użytkownika, w tym w razie naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa- po uprzednim ostrzeżeniu Użytkownika przez INTERIA.PL, że w przypadku kontynuowania przez Użytkownika naruszeń zawarta z nim umowa o świadczenie usług Serwisu zostanie wypowiedziana - wypowiedzenie umowy może nastąpić, o ile ostrzeżenie to okaże się bezskuteczne.

b. w każdym czasie w przypadku stwierdzenia rażącego łamania Regulaminu przez Użytkownika lub w związku z decyzją o zaprzestaniu udostępniania Serwisu, o czym użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany.

5. Sprzedaż nazwy Konta uprawnień do korzystania z jego funkcjonalności przez Użytkownika jest zabroniona i będzie traktowana jak rażące naruszenie Regulaminu skutkujące zablokowaniem Konta oraz odpowiedzialnością cywilną i karną.

6. Wygaśnięcie zawartej pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL  umowy o świadczenie usług Serwisu wiąże się z likwidacją konta Użytkownika i wyrejestrowaniem Użytkownika z Serwisu.

7. Z chwilą wygaśnięcia umowy o świadczenie usług Serwisu na skutek jej wypowiedzenia Treści umieszczone w Serwisie przez Użytkownika zostają usunięte z Serwisu, o ile Użytkownik zażąda ich usunięcia mailem wysłanym do INTERIA.PL  na adres email serwis@firma.interia.pl  – z tym zastrzeżeniem, że w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do respektowania przez Użytkownika postanowień Regulaminu,

8. INTERIA.PL przysługuje prawo zachowania dla celów dowodowych kopii umieszczonych przez Użytkownika Treści przed ich usunięciem ze strony internetowej Serwisu. W przypadku niezwrócenia się przez Użytkownika z żądaniem usunięcia Treści z Serwisu mogą być one nadal, bezterminowo  przechowywane w Serwisie.

9. Usunięcie z Serwisu danych osobowych Użytkownika odbywa się w takim przypadku z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

IV. Rejestracja

1. Warunkiem korzystania z Usługi jest:

a. rejestracja Użytkownika w tym podanie danych osobowych,

b. akceptacja Regulaminu,

c. potwierdzenie rejestracji poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na adres e-mail użytkownika.

2. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez INTERIA.PL, zgodnie z warunkami Regulaminu.

3. W ramach rejestracji Użytkownik:

a. korzystający z Konektora wprowadzając dane do formularza logowania na stronach Serwisu wyraża zgodę na pobranie informacji z Konektora przez Serwis,

b. podaje m.in. swój adres e-mail, Nick.

4. Administratorem Danych Osobowych jest INTERIA.PL, przetwarzająca dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

5. INTERIA.PL przetwarza dane osobowe Użytkownika we wskazanym poniżej zakresie., tj:

- do nawiązania,

- ukształtowania treści Umowy,

- zmiany lub rozwiązania Umowy oraz prawidłowej realizacji Usługi.

6. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do uzależnienia świadczenia Usługi od potwierdzenia przez Użytkownika danych osobowych lub innych danych identyfikacyjnych (NICK). Nadesłanie wyjaśnień lub kopii dokumentu jest dobrowolne (nadesłane dokumenty będą niezwłocznie niszczone po wyjaśnieniu sprawy). Niemożliwość weryfikacji danych Użytkownika lub praw do posługiwania się innym oznaczeniem identyfikacyjnym spowoduje rozwiązanie Umowy na warunkach Regulaminu.

7. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont Użytkowników.

8. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych osobowych.

9. NTERIA.PL zastrzega sobie prawo do:

a. odmowy przypisania Użytkownikowi określonego Nicka w przypadku, gdy ciąg znaków składający się na Nick jest już przypisany do innego Użytkownika,

b. rozwiązania Umowy w przypadku gdy Nick przybrany przez Użytkownika stwarzał niebezpieczeństwo omyłki lub był niezgodny z linią programową INTERIA.PL w szczególności, gdy Nick jest wyrażeniem wulgarnym, niestosownym lub daną identyfikującą inną osobę (w szczególności nazwisko, numer komunikatora, pseudonim artystyczny, nazwa historyczna).

10. Rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wiadomości dotyczących funkcjonowania Serwisu  w tym także informacji marketingowych i reklamowych związanych z akcjami i wydarzeniami mającymi miejsce w Serwisie.

11. Po dokonaniu pozytywnego uwierzytelnienia, Użytkownik może dowolnie zarządzać swoim Kontem Użytkownika, w szczególności modyfikować dane w Wizytówce Użytkownika jak i wprowadzać i usuwać Treści.

12. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że:

a. dane podane w formularzu rejestracji są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

b. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać,

c. samodzielnie ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt, system i oprogramowanie oraz związane z nimi opłaty, konieczne w celu umożliwienia połączenia się i korzystania Serwisu.

13. Użytkownik w trakcie procedury rejestracji może wyrazić zgodę na:

a. przetwarzanie przez INTERIA.PL wszelkich przekazanych podczas rejestracji danych osobowych w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. z poz. zm.(Dz. U. nr 133 poz. 883),

b. otrzymywanie informacji handlowej od INTERIA.PL na podany w trakcie rejestracji adres elektroniczny e-mail lub telefonii komórkowej zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204). 

V. Ograniczenia techniczne i merytoryczne

1. INTERIA.PL nie odpowiada za opóźnienia w działaniu Serwisu niezależne od niej, w tym leżące po stronie operatorów telekomunikacyjnych. 

2. Z uwagi na hostingowy charakter Serwisu, INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za:

a. treści Użytkowników, w tym w szczególności nie zamawia, nie zleca ich przygotowywania, nie dokonuje analizy redakcyjnej czy też autoryzacji przedpublikacyjnej,

b. treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, m.in. za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii, o ile zablokuje do nich dostęp w trybie i na warunkach określonych w prawie polskim,

c. autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom,

d. udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa,

e. szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak przejęcia haseł przez osoby postronne, włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika,

f. mechanizmy lub funkcjonalności dostarczane przez innych dostawców serwisów społecznościowych, Użytkownik korzysta z takich funkcjonalności zgodnie z regulaminami takich serwisów.

3. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do:

a. Stosowania technologii cookies i innych podobnych technologii w celu udostępniania Serwisu i jego funkcjonalności zgodnie z Regulaminem.

b. okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji,

c. sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyn,

d. zmiany parametrów Konta Użytkownika oraz cech użytkowych i możliwości Serwisu,

e. zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji,

f. zablokowania danemu Użytkownikowi bądź grupie użytkowników dostępu do funkcji, takich jak dodawanie wpisów i komentarzy, lub korzystania z Serwisu na czas nieokreślony, w przypadku wielokrotnego, świadomego lub celowego rażącego naruszania Regulaminu, utrudniania pracy obsłudze Serwisu lub korzystania z niego innym Użytkownikom za pośrednictwem mechanizmów informatycznych,

g. odstąpienia od egzekwowania dowolnego punktu Regulaminu, jeżeli naruszenie regulaminu jest nieznaczne a jego stopień umożliwia takie odstąpienie,

4. Niedopuszczalne jest:

a. wprowadzanie do profilu łącz alfanumerycznych zawierających odnośniki do serwisów konkurencyjnych

b. posiadanie więcej niż jednego konta Użytkownika

c. wprowadzanie treści do Serwisu które są  wulgarne, obsceniczne, pornograficzne lub nie korespondują z celem i zasadami funkcjonowania Serwisu, ocena w tym zakresie przysługuje Administratorowi

5. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania Użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, informacji dotyczących innych Użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji Serwisu do umieszczania w nim lub rozsyłania informacji handlowej (tzw. Spam).

6. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich.

VI. Obowiązki Użytkownika:

1. Użytkownik zobowiązany jest do:

 a. przestrzegania Regulaminu,

b. przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa,

c. nie naruszania praw osób trzecich,

d. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,

e. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności, zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach, bez ich wyraźnej zgody, w zakresie innym niż to wynika z niniejszego Regulaminu.

2. W przypadku przyjęcia obowiązku moderatora Serwisu określonego w ust.3 rozdziału V Regulaminu, Użytkownik taki, oświadcza, że wykonuje tego typu czynności nieodpłatnie, z własnej woli, samodzielnie mając na uwadze zasady współżycia społecznego, treść Regulaminu.

VII. Postępowanie reklamacyjne:

1. Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy winna zostać przesłana INTERIA.PL w formie pisemnej na adres siedziby INTERIA.PL i określać:

a. dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika INTERIA.PL,

b. rodzaj usługi, której reklamacja dotyczy,

c. zarzuty Użytkownika,

d. okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika,

e. ewentualnie żądany przez Użytkownika sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Serwisu wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.

3. INTERIA.PL obowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 21 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację czy też odmawia jej uznania z powodu o braku podstaw. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz INTERIA.PL przez podmioty, za które INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności, INTERIA.PL przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

VIII. Poufność:

1. Osobiste dane będą przekazywane osobie trzeciej tylko w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w obowiązujących przepisach prawa.

 2. INTERIA.PL może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez INTERIA.PL, dzieląc się nimi z podmiotami zależnymi od INTERIA.PL lub innymi podmiotami powiązanymi. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo.

3. Baza Kont Użytkowników podlega ochronie prawnej a administratorem danych osobowych zgromadzonych w tej bazie jest INTERIA.PL. Każdy Użytkownik ma prawo:

a. wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższy podmiot,

b. do poprawiania tych danych,

c. do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy Kont Użytkowników.

4. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do ujawnienia na żądanie uprawnionego organu tożsamości Użytkownika oraz wszelkich informacji podanych przez Użytkownika podczas rejestracji, w szczególności jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne, administracyjne bądź cywilne mające jakikolwiek związek z aktywnością Użytkownika w Serwisie.

IX. Postanowienia końcowe:

1. INTERIA.PL dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

 2. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z Regulaminu. W takim przypadku procedura wstąpienia podmiotu trzeciego w całość lub część praw i obowiązków wynikających z Umowy odbędzie się na warunkach ogólnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa.

3. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Usług w Serwisie bez podania przyczyn, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji.

4. Regulamin może ulec zmianie na warunkach określonych w Regulaminie.

5. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku:

a. zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną INTERIA.PL  wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki umowy  zawieranej pomiędzy użytkownikiem a INTERIA.PL lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

b. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa;

c. zmiany zakresu i/lub świadczenia usług drogą elektroniczną, do których stosują się zapisy Regulaminu poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie przez Serwis dotychczasowych usług;

6. O zmianach Regulaminu każdy Użytkownik będzie informowany na 30 dni przed wejściem w życie nowych postanowień Regulaminu, przez INTERIA.PL drogą elektroniczną za pomocą jednej z poniższych metod komunikowania się:

a. mailem przesłanym na adres mailowy podany przez Użytkownika w związku z rejestracją w Serwisie – w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Użytkownik nie oświadczy INTERIA.PL  – drogą pisemną lub mailową - że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia umowa pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL świadczeniu usług Serwisu ulega rozwiązaniu, konto Użytkownika zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Użytkownika z Serwisu,

b. w formie wiadomości elektronicznej, która zostanie wyświetlona Użytkownikowi w trakcie logowania się przez niego na swoje konto w Serwisie – w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Użytkownik nie oświadczy INTERIA.PL – drogą pisemną lub mailową - że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia umowa pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL o świadczeniu usług Serwisu ulega rozwiązaniu, konto Użytkownika zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Użytkownika z Serwisu.

7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.

8. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres: shoperia@firma.interia.pl lub zgłaszać listownie na adres: INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k., os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków z dopiskiem "[SHOPERIA]".

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 października 2017 roku.